Visie

Ik ben zowel erkend psychotherapeut en systeembehandelaar als organisatie en managementdeskundige. Deze combinatie van kennis en ervaringsgebieden is relevant voor het oplossen van bestuurlijke en samenwerkingsproblemen in organisaties.

In mijn werk voor diverse zorg en GGz organisaties in binnen en buitenland heb ik kunnen waarnemen hoezeer de professional, de samenwerking en de organisatie beïnvloed worden door het boeiende maar ook belastende en frustrerende werk in de zorgsector.
Om dit werk op de langere termijn gezond en met plezier te kunnen doen, als goede collega en constructieve werknemer, is het van belang dat de (semi)professional enerzijds gefaciliteerd wordt om datgene te doen waarvoor hij/zij is opgeleid en niet teveel ‘bestuurd’ wordt. Procesbewaking en dienstverlenend leiderschap zijn echter wél van belang om de invloed van het werk op mens en samenwerking in goede banen te leiden.

Conflicten in hulpverlenende teams gaan dikwijls terug op tegengestelde reactiestijlen op (overbelasting in) het werk. De een gaat extra hard werken en dreigt ziek te worden, terwijl de ander ‘afgestompt’ en cynisch geworden is. Waarschijnlijk loopt de samenwerking hier niet soepel. Onder grote druk kan de beroepshouding naar de client of patient beschadigd raken. Extreme vormen hiervan lezen we helaas achteraf in de krant. Ter voorkoming van dergelijke parallelprocessen is inhoudelijk en procesmatig dienstverlenend ‘leiderschap’ een succesfactor.

Leiderschap dat reflectie op het eigen handelen bevordert en ‘sense making’ stimuleert. Immers, wat in de psychotherapie geldt, geldt ook voor teams en organisaties. Naarmate de ‘onderstroom’ meer bewust beleefd wordt en zingevingsvraagstukken gesteld kunnen worden zal de afstemming met het taakgerichte, cognitieve functioneringsniveau effectiever verlopen.
 
Ik ben in de afgelopen 20 jaar in de gelegenheid geweest mijn inzichten over het effect van het werk op mensen in zorgorganisaties te verdiepen en mijn hypotheses over wat de kwaliteit van de samenwerking bevordert te toetsen. In mijn publicaties kunt u hierover meer lezen.